Selecteer een pagina

PARKING

Ruime parking voor de praktijk.

AFSPRAKEN

Afspraken zijn enkel telefonisch te maken elke werkdag tussen 9u00 en 17u00. Telefoonnummer: 011 31 38 59

BETALING

Bij ons is het mogelijk om via bancontact te betalen.

RAADPLEGING

Raadpleging en consultatie

Er is geen vrije raadpleging. We werken enkel op afspraak. U kan ze telefonisch maken elke werkdag tussen 9u00 en 17u00. Telefoonnummer: 011 31 38 59

Wat u zeker dient mee te brengen

  • Elektronische identiteitskaart
  • Huidige brillen
  • Voor contactlensdragers: breng de verpakking van uw contactlenzen en onderhoudsproducten mee. Laat uw contactlenzen minstens 1 dag uit.
  • Indien medicatiegebruik en/of oogdruppels: gelieve een lijst hiervan mee te brengen

Mocht u een afspraak door omstandigheden niet kunnen nakomen, verzoeken wij U vriendelijk deze tijdig te annuleren, zodat de vrijgekomen plaats nog door een andere patiënt kan worden ingenomen

ONS TEAM

Dr. Jacobs

 

Opleiding tot geneesheer aan de U Hasselt en de KU Leuven Specialisatie Oogheelkunde KU Leuven en AZ Maastricht

Specifieke interessegebieden

Algemene oftalmologie
Glaucoom-, cataract- en ooglidchirurgie

Dr. Mangelschots

 

Opleiding tot geneesheer aan de U Hasselt en de KU Leuven Specialisatie Oogheelkunde KU Leuven met stage in het Royal Devon and Exeter Hospital te Exeter (Verenigd Koninkrijk) Wetenschappelijk Onderzoek met klinische electrofysiologie (Prof W Spileers, KU Leuven)

Specifieke interessegebieden

Medische Retina (Diabetes, Vasculaire aandoeningen, Systeemaandoeningen, Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie)
Laserbehandelingen en Fotodynamische Therapie
Intravitreale injecties

Dr. Raymaekers

 

Opleiding tot geneesheer aan de U Hasselt en aan de KU Leuven Specialisatie Oogheelkunde KU Leuven met stage in het Hôpital Robert Debré (Parijs) en het St Jansziekenhuis (Brussel). Fellowship glaucoom (Prof T Zeyen)

Specifieke interessegebieden

Algemene oftalmologie
Glaucoom
Medische Retina ( Diabetes en Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie) en intravitreale injecties
Cataractchirurgie

Dr. Vanderschueren

 

Opleiding tot geneesheer aan de KULeuven, Specialisatie Oogheelkunde KULeuven en UCL, fellowship uveitis Prof B. Bodaghi, Hopitâl Pitié- Salpêtrière ,Paris

Specifieke interessegebieden

Algemene oftalmologie
Medische Retina (Diabetes, Vasculaire aandoeningen, Systeemaandoeningen, Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie) en Laserbehandelingen

Prof. Em. Dr. Leys

 

Professor emeritus Anita Leys is oogarts en werkt deeltijds in de oogartsenpraktijk van Alken. Tot 2014 werkte zij voltijds in de universitaire ziekenhuizen van Leuven. Ze was er kliniekhoofd en verantwoordelijke voor de niet chirurgische behandeling van netvliesaandoeningen op de afdeling Medische Retina, nam deel aan klinische studies en gaf onderwijs aan oogartsen in opleiding. Op de leeftijd van 65 jaar stopten haar raadplegingen in Leuven, maar ze werkte er verder met toegelaten activiteit als professor emeritus voor ondersteuning van de oogartsen in opleiding en het geven van advies aan het huidige team van oogartsen.

Specifieke interessegebieden

In de oogartsenpraktijk van Alken komt zij een dag per maand om in samenwerking met de andere oogartsen raadpleging te houden voor patiënten met netvliesproblemen.

Dr Nicolai

 

Opleiding tot geneesheer aan de KU Leuven. Specialisatie Oogheelkunde UZ Leuven, fellowship medische retina UZ Leuven en Oogziekenhuis te Rotterdam. Consulent medische retina UZ Leuven van 2017 tot 2020.

Specifieke interessegebieden

Algemene oftalmologie
Medische Retina (Diabetes, Vasculaire aandoeningen, Systeemaandoeningen, Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie) en Laserbehandelingen

ONZE PRAKTIJK

Neem contact met ons op

Oogartsenpraktijk Alken

Meerdegatstraat 78A
3570 Alken
Tel 011/31 38 59
Fax 011/70 78 40
E-mail oogartsen.alken@gmail.com

 

Jessa Ziekenhuis Hasselt
Campus Salvator
Oogkliniek
Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
Tel 011/33 99 40

Privacy policy

Teneinde een kwalitatieve zorgverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan de toepasselijke wetgeving, is de Oogartsenpraktijk Alken genoodzaakt een aantal persoonsgegevens te verwerken. De oogartsenpraktijk Alken hecht hierbij veel belang aan de bescherming van de privacy van haar patiënten.

Het privacy beleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop de Oogartsenpraktijk Alken omgaat met uw persoonsgegevens. Voor vragen bij het privacy beleid kan u steeds contact opnemen met de Oogartsenpraktijk Alken via het telefoonnummer 011/31 38 59 of per e-mail op oogartsen.alken@gmail.com. Voor vragen die meer inhouden dan een vraag om inlichtingen, kan er worden gevraagd u te identificeren, zodat er kan geverifieerd worden dat de gevraagde gegevens en informatie aan de juiste persoon worden overgemaakt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens ?

De Oogartsenassociatie Alken is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt ?

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanleggen en bijhouden van een medisch dossier en het kunnen verlenen van kwalitatieve zorg. Het gaat over identificatiegegevens, financiële en administratieve gegevens, alsook medische gegevens en alle andere gegevens die relevant zijn in het kader van uw medische verzorging, evenals gsm-nummer en e-mailadres indien u ons dit toelaat. Meestal worden deze gegevens rechtstreeks van u ontvangen, maar het is ook mogelijk dat deze gegevens worden overgemaakt via andere zorgverleners.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt ?

Het doel van de verwerking is de patiëntenzorg, alsook de patiëntenadministratie en -registratie. Enkel de voor deze doeleinden noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en de persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Op basis van welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt ?

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in het kader van de verstrekking van gezondheidszorgdiensten zoals bedoeld in de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, alsook op basis van de Wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging gecoördineerd op 14 juli 1994.

In beginsel worden uw gegevens verwerkt op basis van de contractuele relatie die er met u bestaat als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het medisch contract dat daartoe met u wordt gesloten. In sommige gevallen kan de verwerking ook gebaseerd zijn op de taken van vitaal belang die zorgverleners vervullen.

Voor zover de verwerking slechts zou kunnen gebeuren op grond van uw toestemming, zal deze voorafgaandelijk worden gevraagd. U kan uw toestemming te allen tijde weer intrekken.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens ?  

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Hierbij is de toegang beperkt tot de mate waarin de intern betrokken personen deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en/of opdracht.

De gegevens kunnen daarnaast worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de vermelde doeleinden. Met deze derden worden steeds de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegelaten is. Zo kunnen de noodzakelijke gegevens bijvoorbeeld worden bezorgd aan uw verzekering, mutualiteit of OCMW, alsook aan andere zorgverleners waarmee u een behandelrelatie heeft.

Daarnaast kunnen uw gegevens elektronisch worden gedeeld met andere zorgverleners waarmee u een behandelrelatie heeft, indien u hiervoor uw geïnformeerde toestemming heeft gegeven.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein). Indien er toch doorgifte naar derde landen zou plaatsvinden, dan worden de passende maatregelen getroffen. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen via het telefoonnummer 011/31 38 59 of per e-mail op oogartsen.alken@gmail.com.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en hoelang worden deze bewaard ?

Er worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Medische gegevens worden 30 jaar bewaard, te rekenen vanaf de laatste behandeling van de patiënt. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Welke rechten heeft u en hoe kan u deze uitoefenen ?

U heeft kosteloos recht op correctie, inzage en kopie (enkel de eerste kopie is kosteloos, voor bijkomende kopieën kan een redelijke vergoeding worden aangerekend) van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u in bepaalde gevallen het recht een kopie van uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere persoon naar uw keuze, om bezwaar aan te tekenen tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens of om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Hierbij dient evenwel steeds rekening te worden gehouden met de wettelijke mogelijkheden inzake. U kan uw verzoek indienen via het telefoonnummer 011/31 38 59 of per e-mail op oogartsen.alken@gmail.com , met een bewijs van identiteit. Er zal u uiterlijk binnen de maand worden meegedeeld welk gevolg er aan uw verzoek wordt gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd, waarvan u in kennis wordt gesteld.

Indien u klachten zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Oogartsenpraktijk Alken, kan u steeds contact opnemen met de Oogartsenpraktijk Alken zodat uw klacht kan worden onderzocht. Dit kan via het telefoonnummer 011/31 38 59 of per e-mail op oogartsen.alken@gmail.com. Daarnaast heeft u ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Dit privacyreglement treedt in werking op 1 maart 2020. De oogartsenpraktijk Alken heeft het recht om het privacy beleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden meegedeeld en in de praktijkruimte en/of wachtzaal worden uitgehangen. Er wordt u dan ook geadviseerd om het privacy beleid regelmatig na te lezen op wijzigingen.

Het privacy beleid werd het laatst gewijzigd op 1 maart 2020.